Zamówienia

Informujemy, że Muzeum przedłuża termin składania ofert na zapytanie ofertowe nr 5/2018 do 7 listopada 2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 5/2018 o wartości poniżej równowartości 30 000 Euro:

 

 

Przedmiotem zapytania jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego zgodnie z poniższą specyfikacją. Termin realizacji zamówienia - 14 dni od daty podpisania umowy. Oferty należy składać w terminie do 2 listopada 2018 r. na adres katarzyna.makarewicz@muzeum.wroclaw.pl

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Serwer systemu ewidencjonowania muzealiów
a. Min. 2 procesory wielordzeniowe osiągające w teście Average CPU Mark min. 4800 punktów/procesor (wyniki dostępne na stronie https://www.cpubenchmark.net)
b. Min. 32 GB pamięci RAM DDR3 lub szybszej, możliwość rozbudowy do min. 64GB pamięci RAM
c. 1 dysk twardy min. 128 GB SSD SATA oraz 2 dyski twarde min 2TB SATA
d. Zainstalowany sprzętowy kontroler RAID SAS/SATA pozwalający na konfigurację min. RAID 1/RAID5 na zainstalowanych dyskach
e. Min. 2 interfejsy sieciowe 1Gbps
f. Wbudowany Napęd CD/DVD, możliwość podłączenia monitora, min. 6 portów USB 2.0
g. Zgodność z systemami MS Windows, Linux
h. Gwarancja min. 24 m-ce

2. Dysk sieciowy NAS
a. Możliwość instalacji min 2 dysków twardych SATA 2,5”/3,5” w trybie Hot Swap
b. Obsługa RAID poziom 0, 1, JBOD
c. Wbudowane min, 2 porty Ethernet 1Gbps
d. Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności min 3 TB każdy
e. Obsługa protokołów sieciowych: Serwer CIFS/SMB (możliwość integracji z Active Directory), serwer FTP, serwer NFS, iSCSI, SNMP
f. Zarządzanie przez przeglądarkę WEB oraz Telnet/SSH
g. Gwarancja min 24 m-ce

 

Informację wytworzył i opublikował: Katarzyna Makarewicz

 

Wrocław, 25 października 2018 r.

W związku z wycofaniem się z realizacji przedmiotu zamówienia pn. „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu” przez firmę Dimon Pro Sp. z o. o., Muzeum Poczty i Telekomunikacji ponawia zapytanie ofertowe. 


 

Zapytanie ofertowe nr  4/2018 dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro

 

Zmiana do Zapytania ofertowego nr 4/2018

 


Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
ZAMAWIAJĄCY:
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
ul. Krasińskiego 1
50-954 WROCŁAW
Tel. 71 343 67 65
NIP: 899-21-30-447, REGON: 000132871


1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na:
„Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań wstępnych, okresowych, kontrolnych zgodnie z zakresem określonym w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn. z 2018 r., poz.1155 ze zmianami)   dla kandydatów do pracy, pracowników i stażystów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu "


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa świadczenia profilaktycznej opieki medycznej dla kandydatów do pracy, stażystów i pracowników zatrudnionych Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w okresie od 1 listopada 2018 do 31 października 2020 roku, na niżej wymienionych stanowiskach:
a) Pracownicy administracyjno - biurowi,
b) Pracownicy na stanowiskach kierowniczych,
2) Zakres świadczonych przez Wykonawcę usług medycznych obejmuje w szczególności:
a) Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej, a w szczególności:
- wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych,
- orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach wydanych na
jego podstawie,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne
choroby związane z wykonywaną pracą.
b) Ograniczanie szkodliwego wpływu środowiska pracy na zdrowie, w szczególności przez:
- rozpoznawanie i ocenę czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów
wykonywania pracy mogących mieć wpływ na zdrowie
- rozpoznawanie i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy.
3) Usługi świadczone będą w siedzibie/placówce Wykonawcy znajdującej się na terenie miasta Wrocławia, przez co najmniej 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00.
4) Badania będą wykonywane na podstawie  skierowania wydanego przez Zamawiającego, które określać będzie dane osoby kierowanej, określenie charakteru pracy i opis stanowiska oraz związane z nim czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia. Wzór skierowania, będzie sporządzony na druku Wykonawcy. Treść skierowania Wykonawca uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po zawarciu umowy.
5) Liczba pracowników, którzy mają zostać objęci przedmiotową usługą medyczną wynosi 50 osób.
Podane ilości badań są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega, że ilość  badań jest szacunkowa i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.
6) Orzeczenia lekarskie o zdolności do pracy wydawane będą do rąk pracowników po wykonaniu badań, a pełna dokumentacja medyczna osób objętych badaniami i świadczeniami , dla identyfikacji świadczonych usług, będzie przechowywana i prowadzona u Wykonawcy.
7) Wykonawca zobowiązuje się udzielać usługi i wykonywać świadczenia medyczne zgodnie
z obowiązującymi przepisami, z należytą starannością i ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami rozpoznawania chorób oraz zasadami etyki zawodowej, respektując prawa badanego.

2. Inne istotne warunki zamówienia:
1) Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego za faktycznie wykonane badania i świadczenia na podstawie faktur VAT prawidłowo wystawionych (po upływie każdego miesiąca), przelewem na jego rachunek bankowy podany na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
2) Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT wraz z imiennym wykazem osób korzystających z usług medycznych w okresie, za który dana faktura została wystawiona wraz ze szczegółowym wykazem wykonanych badań.
3) Ceny zawarte w załączniku do formularza ofertowego będą stałe przez cały okres trwania umowy.
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.11.2018 r. do 31.10.2020 r.
4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w ofercie:
1) O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:
a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności leczniczej, w tym wykonywania zadań służby medycyny pracy i są wpisani do właściwego rejestru zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011 roku
o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U z 2018 poz. 160 ze zmianami.)
b) posiada zdolność objęcia usługą zdrowotną w ciągu jednego dnia w danej placówce minimum 3 osób skierowanych przez Zamawiającego,
c) dysponuje bazą lokalową, gwarantującą pełen zakres usług medycznych będącym przedmiotem zamówienia znajdującą się na terenie miasta Wrocławia, które odpowiada wymogom pod względem fachowym i sanitarnym wyposażonym w sprzęt medyczny niezbędny do wykonywania usługi przedmiotu zamówienia,
d) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. personelem lekarskim, pielęgniarskim
i innym, posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z przywołaną wyżej  ustawą
o działalności leczniczej oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników , zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami  oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( tekst jedn. z 2016 r., pozycja 2067 ze zmianami )
e) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2) Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze -formularz oferty - załącznik nr 1
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2,
c) cennik usług za badania profilaktyczne pracowników wynikających z Kodeksu Pracy.
d) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo z Centralnej Ewidencji  i Informacji
      o Działalności Gospodarczej (CEDIG) .
5. Sposób przygotowania oferty:
1) Oferta należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania.
2) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką,
wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania.
6) Cennik usług stanowić będzie załącznik do oferty.
6. Kryteria oceny ofert
1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- Cena 80 %,
- Odległość od siedziby Zleceniodawcy 20 %, od 0 – 1 km,
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych cen i punktów przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. Wykonawca który zaoferuje najniższą cenę brutto otrzyma najwyższa ilość punktów oraz zaproponuje najbliższą odległość na badania profilaktyczne otrzyma najwyższą ilość punktów. Za najkorzystniejsza ofertę Zamawiający uzna ofertę Wykonawcy, która uzyska największą ilość punktów
2) Zamawiający wybierze ofertę, która będzie spełniać wszystkie wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w terminie do dnia 22.10.2018 r. do godz. 11.00 w formie pisemnej (osobiście, pocztą, przesyłką kurierską) na adres: Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, ul. Krasińskiego 1, 50-954 WROCŁAW
- na kopercie należy umieścić napis:
„Oferta - Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań wstępnych, okresowych, kontrolnych zgodnie z zakresem określonym w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn. z 2018 r., poz.1155 ze zmianami)   dla kandydatów do pracy, pracowników i stażystów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu "
- nie otwierać przed 22.10.2018 r. r. godz. 11.30
8. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.
2) Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
3) Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa, zgodnie ze  wzorem zaproponowanym przez Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w toku prowadzonego badania ofert otrzymał najwyższą liczbę punktów.
4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5) Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta, nie przewiduje się postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferenta, odrzucenia oferty lub zakończenia postępowania bez jego wyboru.
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty.
7) Zapytanie ofertowe oraz złożona przez Wykonawcę wybranego  oferta będą załącznikami    do  umowy.
8) Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Maria Grzegorczyk e-mail: maria.grzegorczyk@muzeum.wroclaw.pl , tel.71 346 95 84

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zapytanie ofertowe nr  4/2018 w pdf do pobrania

 

 

Informację wytworzył: Maria Grzegorczyk 

Informację opublikował: Katarzyna Makarewicz


Zapytanie ofertowe nr 3/2018 o wartości poniżej równowartości 30 000 Euro:

 

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

 

Przedmiotem zapytania jest dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z poniższą specyfikacją. Termin realizacji zamówienia do końca października 2018 r. Oferty należy składać w terminie do 23 sierpnia 2018 r. na adres katarzyna.makarewicz@muzeum.wroclaw.pl

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Serwer systemu ewidencjonowania muzealiów
a. Min. 2 procesory wielordzeniowe osiągające w teście Average CPU Mark min. 4800 punktów/procesor (wyniki dostępne na stronie https://www.cpubenchmark.net)
b. Min. 32 GB pamięci RAM DDR3 lub szybszej, możliwość rozbudowy do min. 64GB pamięci RAM
c. 1 dysk twardy min. 128 GB SSD SATA oraz 2 dyski twarde min 2TB SATA
d. Zainstalowany sprzętowy kontroler RAID SAS/SATA pozwalający na konfigurację min. RAID 1/RAID5 na zainstalowanych dyskach
e. Min. 2 interfejsy sieciowe 1Gbps
f. Wbudowany Napęd CD/DVD, możliwość podłączenia monitora, min. 6 portów USB 2.0
g. Zgodność z systemami MS Windows, Linux
h. Gwarancja min. 12 m-cy

2. Dysk sieciowy NAS
a. Możliwość instalacji min 2 dysków twardych SATA 2,5”/3,5” w trybie Hot Swap
b. Obsługa RAID poziom 0, 1, JBOD
c. Wbudowane min, 2 porty Ethernet 1Gbps
d. Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności min 3 TB każdy
e. Obsługa protokołów sieciowych: Serwer CIFS/SMB (możliwość integracji z Active Directory), serwer FTP, serwer NFS, iSCSI, SNMP
f. Zarządzanie przez przeglądarkę WEB oraz Telnet/SSH
g. Gwarancja min 24 m-ce

 

Informację wytworzył i opublikował: Katarzyna Makarewicz


 

Wrocław, 17 września 2018 r.

INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/2018 dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zgodnie ze specyfikacją
W odpowiedzi na zaproszenie w terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Dimon Pro Sp. z o. o.

 

Informację wytworzył i opublikował: Katarzyna Makarewicz


 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 o wartości poniżej równowartości 30 000 Euro:

 

Zakup oprogramowania z usługą wdrożenia na potrzeby Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest zakup bezterminowej licencji oprogramowania do ewidencjonowania muzealiów w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Termin realizacji zamówienia do końca października 2018 r. Oferty należy składać w terminie do 23 sierpnia 2018 r. na adres katarzyna.makarewicz@muzeum.wroclaw.pl

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach realizacji zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do:
• dostarczenia oprogramowania, instalacji oraz konfiguracji systemu ewidencjonowania muzealiów
• udzielenia bezterminowej licencji na dostarczone oprogramowanie na minimum 4 stanowiska klienckie
• przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi oprogramowania
• dostarczenia pełnej dokumentacji systemu w języku polskim
• udzielenia dostępu do najnowszej wersji systemu/aktualizacji systemu przez okres min 5 lat

Wymagania systemu:
• serwer systemu pracujący w systemie operacyjnym Linux - preferowany przez Zamawiającego system to CentOS 7
• gromadzenie i ewidencjonowanie informacji na temat obiektów własnych i obcych (będących w muzeum na stałe lub czasowo)
• gromadzenie i ewidencjonowanie materiału cyfrowego związanego z działalnością muzeum oraz archiwalnych materiałów wizualnych (fotografie, negatywy, kserokopie, mikrofilmy, diapozytywy)
• gromadzenie danych konserwatorskich (opinie stanu zachowania, karty konserwatorskie)
• możliwość przeprowadzania kwerend w kontekstach: obiekt, galeria, bibliografia, twórca, miejsce powstania, technika, tworzywo, rodzaj, pracownia, lokalizacja, producent, dokument, wystawa itp.
• okresowe raporty i statystyki
• wydruk ksiąg i innych dokumentów ewidencyjnych- rozliczanie ilościowe i wartościowe zbiorów (skontra komputerowe, rozliczanie ksiąg inwentarzowych, stany inwentarzy w danym dniu)
• funkcje zabezpieczające dane (rozbudowany system uprawnień użytkowników, dane poufne, blokowanie danych)
• Skalowalna architektura systemu, umożliwiająca obsługę min. 1 000 000 (1 miliona) muzealiów, możliwa do rozbudowania w celu obsługi (ewidencji) min. 50 000 000 (50 milionów) obiektów i wykonywanie skutecznych zapytań w celu przeszukania bazy danych tej wielkości
• Możliwość zapisu obiektów w postaci multimedialnej (np. skan o wysokiej rozdzielczości TIFF, skan 3D, plik PDF, plik CAD) w połączeniu z indeksowalnymi metadanymi, tj. umożliwiającymi wyszukanie wybranego obiektu
• Możliwość budowania dynamicznych zapytań / tworzenia nowych kryteriów wyszukiwania
• moduł zapewniający możliwość integracji ze stroną internetową Zamawiającego w zakresie udostępniania kwerend oraz prezentacji wyników wyszukiwania
• Pełna internacjonalizacja produktu z możliwością dodawania nowych języków / nowej lokalizacji
• Możliwość tworzenia wydruków pojedynczych i masowych zgodnie z wymogami Muzeum
• Możliwość nieograniczonego eksportu i importu danych.

 

Informację wytworzył i opublikował: Katarzyna Makarewicz


  

Wrocław, 11 września 2018 r.

INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/2018 dotyczącego zakupu bezterminowej licencji oprogramowania do ewidencjonowania muzealiów w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

W odpowiedzi na zaproszenie w terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęły dwie oferty.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma FP System z Wałcza.

 

Informację wytworzył i opublikował: Katarzyna Makarewicz 


 

 

Wrocław, 23 kwietnia 2018 r.

 

W dniu dzisiejszym unieważniam postępowanie w sprawie "Wykonanie i wdrożenie kompleksowego projektu strony internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu".

  

INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/2018 dotyczącego realizacji projektu "Wykonanie i wdrożenie kompleksowego projektu strony internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu"

 

W odpowiedzi na zaproszenie w terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęło siedem ofert. Oferty nie spełniały oczekiwań, postępowanie zostało unieważnione.

 

 

 ________________________________________________________________________________

 

  

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 o wartości poniżej równowartości 30 000 Euro:

 

dotyczące realizacji zadania pod nazwą "Wykonanie i wdrożenie kompleksowego projektu strony internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu".


Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Z. Krasińskiego 1, 50-954 Wrocław, zaprasza do złożenia oferty na opracowanie i wdrożenie strony internetowej.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie strony internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Na stronie przewiduje się umieszczanie m.in. następujących informacji:

- tekst

- pliki graficzne i animacje

- pliki wideo i audio (na temat organizowanych w ramach działalności Muzeum wydarzeń)

- pliki pdf

- mapy google

- formularze kontaktowe z captcha

- materiały promocyjne, publikacje i bilety na sprzedaż (sklep internetowy)

- kalendarz z możliwością rezerwacji terminów

- galeria zdjęć

- strona będzie dostępna w wielu wersjach językowych


2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- opracowanie projektu strony, jej treści i kreację graficzną

- projekt strony powinien zawierać koncepcję przyszłego wyglądu strony, schemat jej logicznej budowy wraz z systemem nawigacji

- projekt zgodny z HTML5, CSS3, RWD (responsywny z możliwością pełnej obsługi ze smartfona, tabletu oraz komputera) kodowanie powinno zapewnić jej poprawne wyświetlanie na różnych przeglądarkach internetowych oraz zoptymalizowanie strony w ten sposób, aby użytkownicy wolniejszych łącz mogli swobodnie zapoznać się z treścią strony.

- zarządzanie serwisem powinno być łatwe i intuicyjne z możliwością wstawiania i edycji wszystkich elementów wraz z podglądem zmodyfikowanej treści przed jej publikacją oraz możliwością zapisywania wersji roboczych,

- serwis ma możliwość definiowania wielu użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami,

- pozycjonowanie strony w najważniejszych wyszukiwarkach i katalogach stron www

- zapewnienie pomocy technicznej w okresie trwania umowy oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa baz danych.

- zakup nowego wysoko- dostępnego serwera/hostingu spełniającego wymagania techniczne nowego serwisu, który miałby pełnić również rolę serwera poczty

- oferta powinna zawierać koszt kompleksowej usługi przeniesienia kont pocztowych na nowy serwer i konfigurację na stanowiskach roboczych

- przeniesienie obecnej domeny i aktualnie używanych skrzynek pocztowych

- serwis powinien zbierać informacje o odwiedzających i wykonywanych przez nich akcjach (podpięty do Google Analytics)

- mile widziane będą technologie PHP i JQuery

 

3. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w okresie kwiecień 2018- sierpień 2018


4. Kryterium oceny ofert:

80% cena, 20% funkcjonalność i estetyka (niezbędne jest przedłożenie portfolio zawierające zrealizowane projekty stron internetowych)


5. Oferty należy składać:

w formie pisemnej w siedzibie Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, ul. Z. Krasińskiego 1,

50-954 Wrocław – sekretariat, w terminie do dnia 31.03.2018 do godz. 16:00


Informację o wybranej przez nas ofercie zamieścimy na naszej stronie internetowej www.muzeum.wroclaw.pl

 

6. Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 71 343 6765 oraz adresem email:

sekretariat@muzeum.wroclaw.pl

 

 


 

INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2017 dotyczącego realizacji zadania pod nazwą "Wykonanie kompleksowego systemu zabezpieczeń w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu".

Po przeprowadzeniu negocjacji do realizacji zamówienia wybrano ofertę przedstawioną przez firmę Gwarant Agencja Ochrony S.A.

 

 

Wrocław, 23 listopada 2017 r.

W dniu dzisiejszym unieważniam postępowanie w sprawie "Wykonanie kompleksowego systemu zabezpieczeń w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu".

 

 

Wrocław, 13 listopada 2017 r.

INFORMACJA O ROZTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2017 dotyczącego realizacji zadania pod nazwą "Wykonanie kompleksowego systemu zabezpieczeń w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu".

W odpowiedzi na zaproszenie w terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęły dwie oferty i obie nie spełniały kryteriów formalnych.

 

Informację wytworzył i opublikował: Katarzyna MakarewiczZapytanie ofertowe nr 2/2017 o wartości poniżej równowartości 30 000 Euro 

 

dotyczące realizacji zadania pod nazwą "Wykonanie  kompleksowego systemu zabezpieczeń w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu" prowadzone zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
ul. Krasińskiego 1
50-954 Wrocław
NIP: 899-213-04-47
REGON: 000132871

 

II. INFORMACJE OGÓLNE


1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zmawiającego.
2. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.muzeum.wroclaw.pl , bip, zakładka zamówienia.
3. Godziny pracy Muzeum :
Wt, Czw, Pt  10.00-16.00
Śr.  10.00-17.00
Sob, Niedz  9.30-16.00
4. Obiekt nie jest umieszczony w ewidencji obiektów, obszarów i urządzeń podlegających ochronie prowadzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego.
5. W ofercie proszę uwzględnić możliwości planowanych zmian w zakresie zabezpieczeń technicznych, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia( Dz.U.1997 nr 114 poz.740) z późniejszymi zamianami oraz  z aktami wykonawczymi. co  podyktowane jest z  możliwością zaliczenia
w przyszłości obiektu jako podlegającego obowiązkowej ochronie, zgodnej z w/w ustawą oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą zgodnie z zał.
Nr 1 –wymagania w zakresie stosowania zabezpieczeń technicznych.
6. Prace wykonywane będą „pod ruchem” to jest w czasie  normalnej pracy Zamawiającego co skutkuje koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzającym oraz pracownikom – Wykonawca ma obowiązek posiadania  ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.

 

III. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 
1. Wykonawca pokrywa koszty realizacji przedmiotu zamówienia ze środków własnych , nie przewiduje się wypłaty zaliczek ani odbiorów częściowych.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest ryczałtowe kompletne,  jednoznaczne i ostateczne oraz zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury  na podstawie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania ,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie :
        - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej , o ile     
           wynika to z odrębnych przepisów,
        - sytuacji ekonomicznej,
        - zdolności technicznej lub zawodowej

 

V.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego systemu zabezpieczenia Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu ul. Krasińskiego 1.

Zakres prac obejmuje:

1. System Sygnalizacji Włamania dla pomieszczeń Muzeum usytuowanych na trzech kondygnacjach budynku:
- sali dyliżansowej na parterze,
- pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń ekspozycji na poziomie +1,
- pomieszczeń magazynowych na poziomie +4,  w tym Archiwum, biblioteka oraz czytelnia, 
2. Zabezpieczenie tymczasowych ekspozycji.
3. Zapewnienie pracownikom przycisku antynapadowego / przywołującego pomoc w sytuacjach tego wymagających.
4. 24-godzinny nadzór detekcji na kamerach w każdym pomieszczeniu ekspozycyjnym z jednoczesną analizą obrazu.
5. Zintegrowanie systemów na jednej platformie zarządzanej rozproszonymi elementami dla możliwości zwizualizowania ich stanu na stacjach roboczych.
6. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej  3 egzemplarze i wersji papierowej 2 egzemplarze.


VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2017 r.

 

VII. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę w formie elektronicznej
Oferta powinna :
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
 
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT


1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej  na adres: ul. Krasińskiego 1, 50-954 Wrocław, w zaklejonej kopercie z dopiskiem : „Kompleksowy system zabezpieczeń  w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu” do dnia 10 listopada 2017r.
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  do dnia 13.11.2017r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 13.11.2017r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.muzeum.wroclaw.pl, bip, zakładka zamówienia
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

IX. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100 %
       
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.muzeum.wroclaw.pl bip, zakładka zamówienia

 

XI. DODATKOWE INFORMACJE


Dodatkowych informacji udziela p. Katarzyna Makarewicz pod numerem telefonu 71 346 9582 oraz adresem email: sekretariat@muzeum.wroclaw.pl

 

XII. REZYGNACJA


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.

 

Informację wytworzył i opublikował: Katarzyna Makarewicz

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Muzeum Poczty i Telekomunikacji  |  3CUBE 
X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.muzeum.wroclaw.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies

AKCEPTUJĘ