Usługi muzealne

Cennik usług  

w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

                                                                              

§ 1 

Ogólne zasady realizowania usług

 

1. Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, świadczy odpłatnie usługi zgodnie z cenami wymienionymi w Tabeli cen usług.

2. Usługi, o których mowa w pkt. 1 wykonywane są na podstawie pisemnego zlecenia zawierającego:
1) dane osobowe zamawiającego,
2)  zobowiązanie do uiszczenia kosztów związanych z usługą,
3) wskazanie obiektów muzealnych objętych usługą i rodzaju usługi określonej w Tabeli cen usług,
4) wymagania techniczne,
5) podanie celu wykorzystania obiektów: komercyjny czy niekomercyjny o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym (w przypadku publikacji należy podać wielkość nakładu).

3. Zlecenie składa się  na formularzu, którego wzór stanowi integralną część Cennika.

4. Zlecenie należy  składać:
1) w Sekretariacie Muzeum,
2) korespondencyjnie pocztą tradycyjną na adres Muzeum lub pocztą elektroniczną na adres (e-mail): sekretariat@muzeum.wroclaw.pl

 

§ 2
Zasady płatności i koszty usług

 

1. Należność za usługę reguluje się, przelewem na wskazany rachunek bankowy lub gotówką w kasie Muzeum.

2. Odbiór przedmiotu usługi przez Zleceniodawcę następuje po stwierdzeniu uiszczenia pełnej opłaty za wykonaną usługę w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą.
3. Zleceniodawca ponosi koszty dodatkowe związane z usługą, takie jak: koszty przesyłki, opłaty bankowe itp. 

4. W przypadku zlecenia kwerendy, przed jej rozpoczęciem uiszcza się opłatę wstępną wynoszącą 30 zł, która jest zaliczana w poczet należności za usługę, jednak w przypadku negatywnego wyniku kwerendy lub rezygnacji przez klienta z wykonania usługi po jej rozpoczęciu opłata wstępna stanowi ekwiwalent za wykonaną pracę i nie podlega zwrotowi.

5. Koszt kwerend nie obejmuje kosztów wykonania kopii wybranych materiałów.
6. Dyrektor Muzeum w indywidualnych przypadkach może udzielić zniżki w opłatach lub od nich odstąpić.

 

 

 

 

FORMULARZ ZLECENIA - DO POBRANIA

 

EDUKACJA
ceny lekcji muzealnych i innych ofert edukacyjnych są podane na stronie internetowej www.muzeum.wroclaw.pl   w zakładce „Oferta edukacyjna”


ZWIEDZANIE MUZEUM
ceny biletów wstępu i oprowadzania zwiedzających są  podane na stronie internetowej Muzeum www.muzeum.wroclaw.pl w zakładce „Dla zwiedzających”


  1) do ceny doliczana jest opłata za udostępnienie  obiektu w wysokości 10 PLN (brutto)
  2) do ceny doliczana jest opłata za udostępnienie  obiektu w wysokości 20 PLN (brutto)
  3) fotografowanie  przez  zwiedzających  w  czasie  zwiedzania ekspozycji  jest bezpłatne,  jednak  może  być  objęte ograniczeniami  wynikającymi  ze względów  konserwatorskich (np. wyłączenie lamp błyskowych),  bezpieczeństwa i ochrony zbiorów (zakaz fotografowania instalacji alarmowych), czy ze względu na treść umowy zawartej z użyczającym zbiory (np. zakaz fotografowania).

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Muzeum Poczty i Telekomunikacji  |  3CUBE 
X

Uwaga! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.muzeum.wroclaw.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies

AKCEPTUJĘ